โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง
เลขที่ 555 หมู่ที่ 8 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180
E-mail : Tako003@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ 06-2474-9970