กิจกรรมการเรียนการสอน   >> ภาพกิจกรรมทั้งหมด  

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองสารนิเทศตำรวจ
บช.ตชด.
บช.ตชด.ภาค 1
บช.ตชด.ภาค 2
บช.ตชด.ภาค 3
บช.ตชด.ภาค 4
กก.ตชด.11
กก.ตชด.12
กก.ตชด.14
กองร้อย ตชด.134
กองร้อย ตชด.135
กองร้อย ตชด.136
กองร้อย ตชด.137
มาตรการป้องกัน Covid-19 >> ภาพกิจกรรมทั้งหมด
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

 
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
 
โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
โครงการส่งเสริมสหกรณ์
โครงการฝึกอาชีพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

web page counter
ครูฝึกอบรมวิชาบุคคลท่ามือเปล่า >> ภาพกิจกรรมทั้งหมด
วีดีโอการจัดกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้
รางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวีดีโอ

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง
เลขที่ 555 หมู่ที่ 8 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180
E-mail : Tako003@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 06-2474-9970